boab arad king x 3wotreesdonkey 5m2עד מתי- וידאו מהתערוכה ווזווז 2008hulshanenimals
DonkeybatherBen Guryon 2ARAFI

Arye ArochAyalahiconversationMashiachself blackNivreshetBen Guryon 202b s02c s02 s02a sdonkey 5mdonkey  mThe Annunciation  video 2006IMA2011 פוליאסטר לחן עממיShelves22עד מתי- וידאו מהתערוכה ווזווז 2008Hitler rug  silicon 2006TotewMashiach

Works